Fotocredit:

Kommunereformen – hva nå?

Vårt forslag til uttalelse om kommunereformprosessen – fikk støtte også fra SV i bystyret 23. juni 2016

23. juni 2016

Arendal bystyre tar til etterretning at det ikke har latt seg gjøre å etablere enighet om å bygge en ny kommune på dagens 8 kommuner i Østre Agder-samarbeidet.

Folkemeningen har kommet klart fram gjennom innbyggerundersøkelser og folkeavstemninger.

En videre prosess med sikte på å endre dagens kommunestruktur må søke å løse et klart definert problem, og ikke være preget av hastverk. Den aller største og viktigste oppgaven vi har foran oss er å redusere våre utslipp av klimagasser og samtidig bevare biodiversitet. Det må også være det viktigste premisset for en reform.

En målrettet miljøvennlig utvikling vil være en stimulans for næringsliv og offentlig sektor til å bli nytenkende, mer effektive, bevare ressurser og utvikle ny kunnskap.

Eventuelle nye kommunegrenser må derfor først og fremst være et middel for å nå målet om et lavutslippssamfunn i økologisk balanse. I tillegg må det følge med føringer for organisering som hindrer at lokaldemokratiet forvitrer i større kommuner.

Dette er en forkortet versjon av forslaget vi fremmet i formannskapet den 16. juni 2016: Kommunereformen – Hva nå (forslag formannskap 16. juni 2016)?

- Eventuelle nye kommunegrenser må derfor først og fremst være et middel for å nå målet om et lavutslippssamfunn i økologisk balanse