Fotocredit:

Kommunereformen – Hva nå (forslag formannskap 16. juni 2016)?

Arendal bystyre tar til etterretning at det ikke har latt seg gjøre å etablere enighet om å bygge en ny kommune på dagens 8 kommuner i Østre Agder-samarbeidet.

Folkemeningen har kommet klart fram gjennom innbyggerundersøkelser og folkeavstemninger. En videre prosess med sikte på å endre dagens kommunestruktur må ikke ha et preg av hastverk, men heller ha klare og velbegrunnede mål for hva vi vil med reformen.

15. juni 2016

 

Det har vist seg at folk er vel så fornøyde med tjenester som skole og omsorg i små kommuner. Det er lite å spare på stordrift siden organisering i interkommunale selskap er utbredt. Og vi vet også at få fusjoner går smertefritt – da spesielt å få forskjellige organisasjonskulturer til å fungere sammen som én.

Derfor er det viktig at vi skynder oss langsommere, og fokuserer på hva vi vil løse. Den aller største og viktigste oppgaven vi har foran oss er å redusere våre utslipp av klimagasser. Det må også være det viktigste premisset for en reform: Hvordan kan en ny kommune hjelpe til å forvalte vi arealene en bærekraftig måte? Hvordan kan vi senke personbiltransporten – og ikke øke den – når vi får et i enda større grad mer felles arbeidsmarked? Hvordan kan en ny kommune ta vare på natur, vann, matjord og folkehelse på en bedre måte?

Krav om en miljøvennlig og ambisiøs utvikling er den aller beste stimulans næringsliv og offentlig sektor kan få, til å bli mer nytenkende, mer effektiv, utvikle mer kunnskap. Det er klima- og miljøkrav som vil skape flest nye løsninger, flest jobber, mest ny verdiskaping.

En kommunereform må derfor først og fremst legge til rette for at vi klarer å nå målet om et lavutslippssamfunn, samtidig som større kommuner ikke fører til at påvirkningen innbyggerne har på politikk og lokale prioriteringer forvitrer.