Interpellasjon – Raet, Nasjonalpark: Vannscootere

20. juni 2017

Med bakgrunn i at den nasjonale sentrale forskriften for vannscootere ble opphevet 18.mai, og at det nå er opp til den enkelte kommunen å lage egne regler, ønsker Miljøpartiet De Grønne at kommunestyret i Arendal raskest mulig  skal ta stilling til hvilket regelverk vi skal ha her i kommunen. Miljøpartiet ønsker  at Arendal Kommune skal opprettholde de samme restriksjonene for vannscooterbruk som den sentrale forskriften inneholdt. Ordlyden i den nå opphevde forskriften er som følger:

Av hensyn til miljø og sikkerhet får ikke kommunene lov til å tillate vannscooterkjøring i følgende områder:

  • Verneområder.
  • Viktige friluftsområder, herunder kommunale og statlig sikrede friluftsområder.
  • Hytteområder,boligområder,rekreasjonsområder, og badeområder.
  • Områder som har prioriterte,truede eller nær truede arter.
  • Områder som har utvalgte, truede, nær truede, viktige eller svært viktige naturtype.
  • Områder som er inntil 1 km fra inngreps frie områder (INON-områder).
  • Områder der det kan bli konflikt med yrkesfisker, akvakulturvirksomhet eller annen næring.

Arendal har valgt å være en del av Raet Nasjonalpark. Nasjonalparken omfatter hele kommunens ytre skjærgård. All ferdsel der skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner på land og i sjø.

Vi er en kommune hvor friluftslivet står sterkt både hos fastboende, hyttefolk og båtfolk. I sommermånedene er det yrende badeliv langs fjorder, på holmer og brygger. Kajakkpadling er det også mange  som driver med, blant annet med utgangspunkt i våre populære kystledshytter. I tillegg har kommunen et spesielt fokus på marine vernesoner og bred politisk enighet om at dette er viktig.

Et frislipp på vannscootere vil etter vår oppfatning være i strid med alle disse forholdene.

Det er en selvfølge at vannscootere må forholde seg til kommunens gjeldende fartsgrenser. Noen vil hevde at vannscootere er en motorisert farkost på lik linje som småbåter. Der er vi av en annen oppfatning fordi erfaring tilsier at vannscootere er først og fremst et «leketøy», og at hensikten først og fremst er å kunne kjøre med høyest fart som mulig. Sammenlignbar aktivitet på land kan være motorcross som skjer på innebygde og/ eller lukkede baner.

I høringsrunden om saken var det 18 organisasjoner som representerer natur, friluftsliv og hyttefolk fra – Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening, Norsk Ornitologisk Forening og Norges Hytteforbund- påpekte at en oppheving ville kun utgjøre en stor trussel for blant badende, padlere og rødlistede fuglearter. Det er også verdt å merke seg at 75% som svarte leverte negative høringsuttalelser til forslaget om å oppheve forskriften.

Miljøpartiet De Grønne i Arendal er ikke i tvil om at vannscooter kan gi en frihetsfølelse for den enkelte. Men vi ønsker ikke at denne friheten skal gå på bekostning av dyreliv og andre menneskers behov for å finne ro og trygghet i naturen, på fjorden, i hjem og på hytter. Vi har sett flere eksempler der vannscootere har kjørt uforsiktig i skjærgården, nær land, forstyrret fugleliv og på andre måter opptrådt forstyrrende. Det hører ikke hjemme i en nasjonalpark.

Åpningen av Raet Nasjonalpark vil skje Søndag 13. August. Nasjonalparksenteret skal ligge på Hove på Tromøy, hvilket betyr at Arendal har en nøkkelrolle og dermed i posisjon til å legge en føring for de andre kommunene som er inkludert i Raet Nasjonalpark.

SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN:

  • Vi i Miljøpartiet De Grønne lurer på hva status for Raet, Nasjonalpark er i forhold til vannscooterkjøring?
  • Har ordføreren oversikt over om vannscooter vil bli tillatt i Raet Nasjonalpark?
  • Vil Arendal ta initiativ til å få opprettet et slikt forbud mot vannscooter innen åpningen av Nasjonalparken i August?

 

Silje Vanessa Samuelsen

Leder / 1.Vararepresentant i Bystyret for Miljøpartiet De Grønne i Arendal