“Bike & ride”: Sykkelparkering ved holdeplasser og fergeleier

Fotocredit: Stadt Villingen-Schwenningen

Interpellasjon til bystyret 23.06.2016

“Bike & ride”: Sykkelparkering ved holdeplasser og fergeleier

11. juni 2016

Arendal kommune er allerede langt fremme på reduksjon av klimagassutslipp fra egen drift. Men det er ikke nok. Paris-avtalen fra 2015 tilsier at vi må videre og heve ambisjonene: Vi må løfte blikket og gjøre det enklere for folk flest å leve mer miljøvennlig.

En sektor hvor vi virkelig kan ta grep som monner er innen transport. Terskelen for å velge å gå, sykle og reise kollektivt må bli lavere.

Arendal har overraskende få kollektivreiser – potensialet er stort. Mens snittet i landet er at 1 av 10 reiser gjøres kollektiv, så er det under 1 av 20 i kommunen vår. Det kan delvis forklares med at kommunen – på tross av at vi er en by – er relativt spredtbygd. Det er mange steder lenger til stoppestedet enn tommelfingerregelen: Holdeplassen bør ikke ligge mer enn 400 meter unna hjemmet for at folk skal velge bussen.

Folk går gjerne lenger om bussen går ofte, og her håper vi at fylkeskommunen tar tak. Men Arendal kommune kan med enkle midler bringe stoppestedet “nærmere” ved å legge til rette for trygg og tørr sykkelparkering. Vi mener det er grunn til å tro at flere vil ta buss og ferge om man kan hive seg på sykkelen, parkere og låse den, for så å ta kollektiv transport videre. Har sykkelparkeringen i tillegg lademuligheter for el-sykler kan vi være med å løfte et svært klimavennlig transportmiddel som kan overta for mye småkjøring med bil.

Mine spørsmål til ordføreren blir:

  1. Mener ordføreren at Arendal må øke andelen kollektivreiser?
  2. Kan innfartsparkering for sykkel bidra til å nå det målet?
  3. Vil ordføreren ta initiativ til at bystyret kan behandle politisk en sak angående sykkel/el-sykkelparkering ved busstopp og fergeleier?
  4. Vil ordføreren sørge for at saken konsekvensutredes for miljø, folkehelse og økonomi?

Magrete Martens Breivik, Miljøpartiet De Grønne i Arendal

Andel kollektive reiser

  • Landsgjennomsnitt: 1 av 10
  • Arendal: færre enn 1 av 20

Ordførerens svar

Det er helt riktig at Arendal er langt framme når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp fra egen virksomhet. Siden vårt enstemmige vedtak om klimanøytralitet i Bystyret 2008, har det vært et veldig systematisk arbeid. Årlig klimaregnskap gir oversikt over hvor mye som slippes ut av hvilken sektor. Det er lettere å vite hvor vi skal sette inn tiltak når vi følger med på utslippene. « What is measured- is managed».

Det samme prinsippet er det ønskelig å få til når det gjelder utslipp fra hele kommunen, og Arendal har markert sitt ønske overfor både departement og Statistisk Sentralbyrå, som skal levere utslippstall på kommunenivå. Siden 2009 har ikke utslippstall på kommunenivå vært tilgjengelig. Nå vet vi jo ganske mye allerede:

  • Transport står for 31 % av norske klimautslipp. Fra 1990 – 2014 har utslippene økt med 24 %. Veitrafikk står for halvparten av utslippene.
  • Bilen dominerer, og her kan vi kjenne på våre personlige reisevaner: 72 % av alle reiser er en bilreise, 3 av 10 bilreiser er mindre enn tre kilometer, 85 % av transportarbeidet gjøres med bil, mange har gratis parkering ved arbeidsplass.

Følgende er i gang:

  • Arendal kommune har undertegnet en forpliktende Sykkelbyavtale med Statens Vegvesen og Aust-Agder Fylkeskommune. Hensikten med avtalen er å legge til rette for sykling, og øke sykkelbruken i Arendal med 25 % innen 2020. Den første sykkeltelleren er satt opp, ved Strømmen, og dette vil gi oss konkrete tall på antall syklende. Deltakelse i Sykle til jobben har vært gratis for alle i Arendal i 2015, og antall deltakere har økt.
  • Samarbeid om Areal- og transportplanlegging er etablert i Arendal, Grimstad, Froland, Tvedestrand og Aust- Agder fylkeskommune. Der er hovedfokuset på redusert transportbehov og økt andel sykkel, gange og kollektiv.

1. Så svaret på spørsmålet om Arendal må øke andelen kollektivreiser er definitivt JA. Her vil ATP-arbeidet bringe fram forslag til nye løsninger for kollektivtrafikk, både buss og ferjer.

2. Innfartsparkering for sykkel er ett av tiltakene som kan bidra til å nå målet om redusert biltrafikk, og økt kollektiv- og sykkelandel. Arendal kommune utarbeider søknader til ordningen Klimasats – 100 millioner i fem år framover, midler som skal gå til utslippsreduserende tiltak. Det søkes om midler til å etablere Bike&ride ved holdeplasser og ferjeleier. Trygg og tørr sykkelparkering er viktig! Og i tillegg søkes det om midler til å etablere Park&ride ved sentrumsnære innfartsårer, med anledning til å parkere bilen 3-5 km unna sentrum og sykle resten av veien.

3. Som ordfører for en sykkelby tar jeg gjerne saker til bystyret om sykkel og eventuelt elsykkelparkering ved busstopp og ferjeleier. Nå er det allerede utarbeidet en plan for trygg sykkelparkering, med utgangspunkt fra sentrum og en radius på 3-5 km utover. Den inkluderer ferjeleiene, og Havnevesenet er veldig positive til et godt samarbeid – også økonomisk. Statens Vegvesen er ansvarlig for bussholdeplassene, også her er det god dialog og muligheter til å få til løsninger. Når det gjelder lading til elsykler vil vi se nærmere på behovet for dette ved holdeplasser og ferjeleier.

4. I en sak om «bike&ride» som har som formål å redusere biltrafikk, og øke sykkel- og kollektivandelen vil det være naturlig å vise til betydningen for miljø, folkehelse og økonomi. Både Sykkelbyavtalen og ATP-samarbeidet har med disse konsekvensene i sitt arbeid. De enkleste undersøkelsene viser allerede at ved økt hverdagsaktivitet som f.eks sykling, blir kroppen tynnere og lommeboka tjukkere – og lufta blir renere. Jeg vil oppfordre Komite for kultur, miljø og næring til å be om en helhetlig orientering om arbeidet med Sykkelbyen Arendal.