Fotocredit:

Her er samarbeidsavtalen 2019-2023

Torsdag 12. september ble det klart: Miljøpartiet De Grønne går inn i et forpliktende samarbeid med Arendal Arbeiderparti,Arendal SenterpartiArendal SV, Arendal KrF og Arendal Venstre i den neste fireårsperioden.

26. september 2019

Den nye samarbeidsavtalen er spekket med god, grønn politikk. For eksempel:

Mål for samarbeidet:
* En sunn kommuneøkonomi
* Sikre gode barnehager, skoler og helse- og omsorgstjenester
* Kommuneplanens samfunnsdel som er bygd på 10 av FNs bærekraftsmål
* Arendal kommune skal være blant de fremste kommunene innenfor klimaarbeidet
* En forutsigbar samarbeidspartner for vekst og utvikling i hele kommunen.

Prioriterte mål i perioden:
Partiene er enige om følgende prioriterte mål for perioden;

 • Redusere barnefattigdom i Arendal.
 • Fjerne all form for rasisme, diskriminering og stigmatisering i Arendal
 • Flere elever skal være i stand til å fullføre videregående skole. Andelen som får mindre enn 35 grunnskolepoeng skal halveres i løpet av fire år. Det skal måles etter snittet de siste fem år.
 • Synliggjøre klimabelastningen før ethvert innkjøp og ved investeringer for slik å redusere klimaavtrykket.
 • Doble antall som reiser kollektivt, går eller sykler i Arendal.
 • Økt næringsetablering for å øke antall arbeidsplasser.

For å nå disse målene vil vi prioritere:

Programpost
1 Unnta barnetrygd fra inntektsgrunnlaget ved tildeling av sosialstøtte
2 Bystyret skal be administrasjonen legge frem en handlingsplan for å nå kvalitetsmålet for skolen, der en vurderer et pilotprosjekt hvor spesiallærere underviser på flere skoler.
3 Innføre krav om klimabelastningsberegning før innkjøp, investeringer og tiltak i offentlig regi.  Beregningen skal foretas for hele levetiden til tiltaket.
4 Aktuelle virkemidler for å øke antallet kollektivreiser kan være;

 • Tilrettelegge for gang- og sykkelveier
 • Sikre innbyggermedvirkning ved utforming av kollektivtilbudet
 • Forsøke ut ulike busstilbud på Tromøy og Hisøy koblet med ferjene
 • Styrke kollektivtilbudet på søndager
 • Forsøke billettpris på kr 10,- og sømløse billetter over en periode
 • Bli deleiere av Agder Kollektivtrafikk AS
 • Iverksette tiltak for å fremme fremkommelighet for buss i rushtiden på aksene Sam Eyde – Sentrum – Barbu – Krøgenes og Sentrum – Nedenes
5 Være Norges klart beste vertskapskommune for både nytt og eksisterende næringsliv, bruke kommunens og foretakenes innkjøpsmakt for å legge til rette for lokal grønn og blå vekst i så stor utstrekning som tillatt.
6 Ferdigstille sentrumsplanen innen utgangen av 2020
7 Få til mer gjenbruk, mer sirkulær økonomi og klimabelønning
8 Handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Vi ser fram til et godt og fruktbart samarbeid for å ta Arendal kommune i en grønnere og mer solidarisk retning! Les hele Styringsdokumentet HER.