Natur og fritid

12. juni 2016

Nærnaturen i Arendal er under konstant utbyggingspress. Mest kjent for tiden er den vedtatte raseringen av Bymarka ved utbygging av ny E-18 og tilførselsveier. Men en rekke andre populære naturområder i Arendal er i fare, både sentrumsnært og på øyene og tettstedene våre, blant annet Åsbieskogen.

Disse områdene er derimot svært viktige for byens befolkning i et folkehelseperspektiv. MDG ønsker en helhetlig gjennomgang av bynære naturområder og gi disse områdene et varig vern.

Vi vil ta vare på natur- og friluftsområder, slik at kommende generasjoner får mulighet til å oppleve naturen på lik linje med oss.

KYSTEN VÅR

Vi vil:

 • At utbygging i strandsonen skal kun vurderes i allerede utbygde områder. Svaberg og naturmangfold skal bevares og allmennhetens interesser for fiske og ferdsel tas vare på
 • Etablere flere bevaringsområder i Arendal for å sikre bestandene av blant annet hummer og torsk.
 • Sørge for ivaretakelse av de rike bestandene i Arendal av den ellers truede flatøstersen.
 • Støtte etablering av Raet nasjonalpark.
 • Bidra til tiltak for en ren kyst slik som ved strandrydding og opprydding av tapte fiskeredskap på havbunnen, samt forebyggende tiltak.
 • At Arendal kommune skal gjennom blant annet sitt eierskap i Agder Energi arbeide aktivt for at hensynet til laks og sjøørret i Nidelva blir høyere prioritert.
 • At Arendal kommune skal ta en aktiv rolle for å ivareta og eventuelt forbedre alle vassdrag og bekker som fører sjøørret.

NÆRNATUREN – EN NØDVENDIGHET FOR LIVSKVALITET

Vi vil:

 • Ha varig vern av nærnatur: Arbeide for at Arendal bystyre vedtar bindende markagrenser for befolkningens viktigste natur- og friluftsområder.
 • At vedtatte tilførselsvei gjennom Bymarka skrinlegges og behov og løsninger vurderes på nytt
 • Sette ut fellesgriller i flere av kommunens friområder.
 • Prioritere støtte til kommunal soppkontroll.
 • Ha tilstrekkelig med søppeldunker i tur- og utfartsområder. Informasjonsplakater på alle populære strender om søppelkasting og nedbrytningstid.
 • Sørge for at uthavenene ivaretatt av Skjærgårdstjenesten har egne returordninger for pant.
 • Sikre strandsonen med bedre tilgang for allmennheten. Fjerne eksisterende stengsler. Sikre sammenhengende kyststi
 • Prioritere friluftsliv når spillmidler skal fordeles i kommunen