Næringsliv på Solcellekysten

12. juni 2016

Tidene endrer seg. Vi er på vei ut av oljealderen, og det merker vi på Sørlandet. Miljøpartiet De Grønne mener at Arendal har et unikt utgangspunkt for å bli en virkelig grønn foregangskommune! Vi vil at Arendal skal være den kommunen andre ser til når de skal snu seg i en grønnere og mer miljøbevisst retning. Bruke ressursene som allerede finnes her, og vri dem over i grønn retning. Utvikle ressurser og kompetanse innen grønn industri og produksjon av fornybar energi.

Arendal trenger flere arbeidsplasser basert på lokal natur, lokal kultur og en fornybar økonomi. Det grønne skiftet må tilby bedre løsninger enn dagens.

Vi vil:

 • Fokusere investeringer på grønn næringsutvikling, blant annet vet å etablere et grønt næringsfond.
 • Stimulere til både kommersielle og ikke-kommersielle prosjekter som oppfordrer til deling, bytting, gjenbruk, reparasjon og re-design, og samvirkebaserte virksomheter som tar utgangpunkt i lokale og regionale ressurser.
 • Jobbe for etablering av nye, og styrke eksisterende grønne klynger og nettverk, koble bedrifter og forskningsmiljøer.
 • Fokusere på at grønne næringer tenker kretsløp mellom ulike typer bedrifter. Avfall i en næring kan være verdifull ressurs i en annen.
 • Ha gründerhjelp med fokus på grønne næringer og etablere arenaer for møte mellom gründere.
 • Prioritere utbygging av høykapasitet bredbånd i hele kommunen.
 • Jobbe for kildesortering for næringer med lavere avgift enn restavfall.
 • Etablere en kommunal miljøpris som skal stimulere til og belønne nyskapning og innsats i miljøarbeidet hos kommunens innbyggere, organisasjoner og næringsliv.
 • Kreve miljøsertifisering ved anbud og grønne innkjøp i kommunen.
 • Få med næringsliv i samarbeid om Green nudging: Små tiltak som gjør miljøvennlige valg lettere.
 • Ha et samarbeid med næringslivet om energiøkonomisering og miljøvennlig bygging, og om redusert energibruk til bygninger og transport. Stille krav til minimum passivhusstandard for nye næringsbygg