Mangfold

12. juni 2016

Verden er blitt mindre. Folk av forskjellige nasjonaliteter har stadig mer med hverandre å gjøre.

Utfordringen ligger i å få til en en best mulig inngang til vårt samfunn. Berikelsen ligger i nye ressurser, tanker og bekjentskaper. Miljøpartiet De Grønne mener at vi skal ta imot de som kommer, og vise dem den gjestfriheten Sørlandet er berømt for. Plass har vi nok av.

Vi vil:

  • Ta i mot de mest sårbare av flyktningene fra Syria og gi dem trygghet og hjelp i et nytt hjemland.
  • Gjøre en innsats for at flyktninger i mottak har tilgang til meningsfulle aktiviteter.
  • Støtte frivillige grupper som gir innføring i det norske samfunnet. Spesielt vil allerede bosatte innvandrere være en stor ressurs for integreringsarbeidet.
  • Finne felles møteplasser gjennom idrett, kultur, friluftsliv, dugnader og arrangementer. Mat er en god anledning til å bli kjent med folk og kulturer, internasjonal kafe og lignende bør løftes fram.
  • Bruke kysten og fiskemulighetene som et aktivt integreringstiltak for flyktninger.
  • Kommunen må gå i dialog med næringslivet for å gi innvandrere mulighet til lærlingplasser og arbeidserfaring, og trekke fram og lære av erfaringer fra vellykket arbeidsintegrering. Det er vanskelig å få innpass i arbeidslivet med et uvanlig navn.
  • Sikre alle livssynssamfunn like vilkår, blant annet gjennom livssynsnøytrale seremonilokaler.