Lokal mat

12. juni 2016

Det er viktig at vi kan produsere mat lokalt. For å ha trygg tilgang på mat må vi ha et levende landbruk. Det må være bærekraftig, både økonomisk og for miljøet. Landbruket må gi trivsel for folk og fe og samtidig gå i pluss i kroner og øre.

Vi må ta vare på matjorda vår og hindre gjengroing. Økologisk landbruk og mer dyrking av korn og grønnsaker er både dyre- og klimavennlig.

Vil vil:

 • Verne all eksisterende matjord. God matjord tar svært mange år å utvikle.
 • Opprettholde, og legge til rette for å øke, småskalajordbruket i Arendal.
 • Stimulere til bruk av beitedyr (villsau, geit etc.) for å hindre gjengroing.
 • Støtte opp bærekraftige lokale fiskeri og landbruk og tilrettelegge for lokal merkevarebygging og omsetning.
 • Støtte urban dyrking, parsellhager, andelslandbruk og tilsvarende prosjekter.
 • Satse på mobile slakterier og jobbe for at små slakterier har gode vilkår.
 • Jobbe for egnede forhold for økologisk melkeproduksjon, økologisk melk må på atskilte tanker.
 • Synliggjøre hvor man kan kjøpe kortreist mat.
 • Etablere Arendal som møtested for matinteresserte ved å støtte tiltak som Bondens Marked.
 • Jobbe for en gradvis omlegging til økologisk drift på så mange gårdsbruk som mulig, og ha tiltak for kompetanseheving hos lokale produsenter med økologisk drift.
 • Kreve at en økende andel mat som kjøpes inn av kommunale virksomheter er økologisk, og gi tilbydere av lokal mat reelle muligheter for å konkurrere i anbudsprosesser.
 • Støtte prosjekter som utvinner biodrivstoff av bl.a. mat- og jordbruksavfall.