Grønn transport

12. juni 2016

Arendal skal bli et utstillingsvindu for kreative miljøriktige samferdselsvalg. Arendal er en middels stor by med voksende trafikkproblemer og dermed økt forurensing. Målet for samferdselssatsing i Arendal er å unngå stagnerende og forurensende rushtidstrafikk, redusere lokal forurensning relatert til trafikk og legge til rette for at trafikanter kan ta miljøriktige valg

Arendal er allerede tungt belastet av privatbiler, og det er ingen fornuftig løsning for fremtiden å bygge mer veier for økt privatbilisme. Inntekter fra bomring rundt byen må være med på å gi et kollektivtilbud som er fleksibelt og rimelig nok til å være en attraktiv konkurrent til privatbilen.

Gange og sykkel er utslippsfritt og skal være førsteprioritet. I en kupert by som Arendal vil også el-sykkel være et godt alternativ til privatbil, og vi mener kommunen skal gå foran som Norges el-sykkelhovedstad.

Vi vil:

 • Prioritere vedlikehold og trygge veier fremfor nye, og vektlegge natur og miljø ved trasévalg for nye veier. Unngå veibygging i nærnatur som Bymarka og Åsbieskogen
 • Innføre bompengering i Arendal der pengene øremerkes satsing på kollektivtrafikk, gang og sykkel. Målet er å redusere bilbruken og sikre at nødvendig trafikk kommer frem uten behov for nye tilfartsveier. Bompenger på Stoa vil hindre forflytning av trafikk fra by til Stoa.
 • Øke satsingen på gang- og sykkelveier betydelig. Gå gjennom veinettet i Arendal for å legge til rette for økt trafikk av sykkel og el-sykkel i sikre og sammenhengende traseer som ikke er i konflikt med hverken gående eller biler.
 • Jobbe for at Arendal blir Norges el-sykkelhovedstad! El-sykkel tiltrekker seg mange syklister som normalt ikke sykler og har et betydelig potensial til å være erstatning for mange bilreiser.
 • Legge til rette for informasjonskampanjer og muligheter til å prøve el-sykkel og jobbe opp mot offentlige og private bedrifter for å øke andelen brukere av el-sykler.
 • Jobbe for tørr og sikker sykkelparkering i de sentrale parkeringshusene, skur med trygge muligheter til låsing av sykler, og jobbe for et nettverk av ladepunkter for el-sykkel i Arendal sentrum.
 • Bidra til elektrifisering av fergene. Teknologien er på plass og Arendal kommune kan bidra med en finansieringsplan og løsning for å utbygge kai med ladesystem.
 • Utrede en fremtidsplan for rutenett av el-ferger som dekker hele området Tromøybrua, Rævesand, Sandvigen og Strømmen. Sjøveien ligger der og venter!
 • Jobbe for korrespondanse mellom ferger og annen kollektiv, og få på plass en bedre ventestasjon for fergene på Tyholmen med økt bryggesikkerhet for barn.
 • Legge til rette for å etablere bildelering og båtdelering i Arendal og legge til rette for økt bruk av samkjøring, for eksempel gjennom registrering og merking av gode samkjøringsstopp.
 • Arbeide for flere offentlige ladepunkt for elektriske biler, og for at flere parkeringsplasser blir reservert for disse, spesielt i bykjernen.
 • Jobbe for at det brukes miljøvennlige alternativer til salting.
 • Prioritere veiløsninger som letter overgangen til kollektivtransport og arbeide for bedre løsninger for innfartsparkering med kollektivtilbud og sykkeladkomst videre til bysentre.
 • Være med på forsøksprosjekt i fylket med kollektivtransport ved behov utenfor kollektivaksene
 • Jobbe for lavere pris på kollektivbilletter, finansiert av bompenger.
 • Jobbe for at Arendalsbanen ivaretas, støtte forbedringer av Sørlandsbanen (blant annet den foreslåtte Sørvestbanen), og flytte tungtrafikk over på båt og jernbane.
 • At alle nye kommunale kjøretøy skal gå på elektrisitet eller mest mulig miljøvennlig drivstoff avhengig av bruk.
 • Planlegge for nye boliger og og tjenester i nær tilknytning til kollektivtrafikk samt gang- og sykkeltraseer.
 • Sikre gratis parkeringsplasser for togreisende på togstasjonen i Arendal og på Stoa.
 • Se på tiltak som kan redusere gjennomfartstrafikk i boligområder for å sikre barn, nærmiljø og trafikksikkerhet, slik som Kolbjørnsvik/Sandvigen.