Grønn helse

12. juni 2016

Miljøpartiet De Grønnes viktigste bidrag til helse er forebygging. Forebygging hindrer sykdom og det er både bedre og billigere enn behandling. Vi vil sette livskvalitet og psykisk helse på dagsorden.

Vi vil:

 • Sette fokus på forebyggende helsearbeid, gå inn for å bruke “Grønn resept” for å vri behandling over fra legemidler til sunnere livsstil og fysisk aktivitet.
 • Øke bruk av “grønn omsorg”, “inn på tunet” og “blå omsorg” i kommunal helse.
 • Støtte frivillige foreninger som aktivt inkluderer personer med psykiske helseproblemer i meningsfulle aktiviteter med fokus på ressurser og mestring.
 • Fokusere på forebygging og opplysning som gode tiltak mot rus. Ettervern er også forebygging.
 • Arbeide for at egnede friluftsområder har universell utforming.
 • Arbeide for sunn mat i kommunale institusjoner, og styrke tilgangen på vegetariske alternativ.
 • Styrke bruker- og ansattemedvirkning.
 • At kommunale virksomheter og bedrifter som gjør oppdrag for kommunen skal være med i ordningen for inkluderende arbeidsliv.
 • Motsette oss ytterligere nedbygging av sykehuset i Arendal.
 • Støtte frivillig arbeid i helse- og omsorgssektoren.
 • At Arendal gjennom interkommunalt samarbeid jobber for å opprettholde voldtektmottak i Aust-Agder.

SOSIAL

Vi vil:

 • Bygge rimelige kommunale utleieboliger for unge, flyktninger, funksjonsreduserte og andre etter behov der det er mulighet å gå fra leie til eie.
 • Ikke ha forbud mot tigging. Problemet er fattigdom og menneskehandel, ikke at folk ber om hjelp.
 • Gi tilgang til overnatting og vaskemuligheter, og støtte frivillige tiltak som å for eksempel produsere og selge håndtverksprodukter istedenfor å tigge.
 • At vi skal bosette det antall flyktninger og asylsøkere som kommunen får forespørsel om.
 • Støtte utstyrssentraler for barn og unge slik at økonomi ikke er til hinder for deltakelse og aktivitet
 • Opprette en matsentral, og støtte ordninger for å ta vare på og fordele overskuddsmat.
 • Holde livsoppholdelsessatser på anbefalt nivå fra SIFO.