Framtidas voksne

12. juni 2016

Miljøpartiet har som mål at alle innbyggere i Arendal skal ha nær tilgang til sine dagligdagse behov. En nærskole der flest mulig barn kan gå eller sykle til skolen er både bra for folkehelsen, miljøet og lokalsamfunnet. Videre vil MDG bidra med tilrettelegging for at lokalsamfunn har nærhet til barnehager og basisbutikker. Dette dreier seg om planlegging og tilrettelegging i et langtidsperspektiv.

Vi vil ha en mer praktisk og kulturelt rettet skole som bruker naturen som klasserom.

BARNEHAGE

Vi vil:

 • Innføre maksstørrelse på barnehager og innføre Grønt Flagg i kommunale barnehager – en internasjonal ordning med pedagogisk miljøopplæring i skole og barnehage.
 • Innføre to eller flere barnehageopptak i året. Barn skal gis prioritet ved opptak til nærmeste barnehage og skole.
 • Arbeide for bedre kjønnsbalanse blant ansatte i barnehager og skoler ved aktiv rekruttering av mannlige lærere.
 • Finne møteplasser for foreldre og barn som ikke bruker barnehagetilbud
 • Arbeide for en høyere andel kommunale barnehager enn Arendal har per i dag

SKOLENE VÅRE – DET LOKALE KNUTEPUNKT

Vi vil:

 • Ivareta et levende nærmiljø og sikre at alle barn har kort vei til skolen, hvilket innebærer å ivareta den skolestrukturen som er i dag.
 • Sikre at skolene har korte avstander til grøntområder og gi skolene økonomiske muligheter til å bruke ute- og nærmiljøet som klasserom
 • Opprette skolehager og “Grønt Flagg”-sertifisere de offentlige skolene.
 • Trekke lokale ressurser inn i undervisningen, som for eksempel lokal natur og miljø, kulturminner og ressurspersoner med god lokalkunnskap.
 • Støtte normer som sikrer god lærertetthet i skolen generelt og høy voksentetthet i spesielt SFO og småskolen ved bl.a. å satse på lærlinger.
 • Respektere lærernes fagkompetanse, og gi betydelig frihet til å la lokale ideer for undervisning blomstre.
 • Redusere krav til rapportering som ikke fører til mer læring.
 • Støtte et forum for ansatte ved skolene i Arendal med fokus på å lære av hverandre.
 • Arbeide for at Arendal vurderer å innføre leksefrie skoler.
 • Støtte tiltak for tilrettelagt undervisning, også for elever som er på nivå over sitt alderstrinn.
 • Ha mer valgfag og fysisk aktivitet inn i fellesskolen, og en praktisk tilnærming til alle skolens fag.
 • Sikre at alle elever får god svømmeundervisning.
 • Støtte kulturfokusert læring, bl.a. med bruk av oppsetninger. Dette styrker også basisfag.
 • At skolene kan trekke inn vaktmestere og andre ansatte som ressurser i skoletiden. For noen elever kan praktisk læring være svært viktig.
 • Ha programmering som valgfag i ungdomsskolen.
 • At skolen fokuserer på likestilling, etikk og dialog i pedagogikk og undervisning.
 • Ha et pedagogisk mangfold og støtte private ikke-kommersielle skoler.
 • Gi skolene mulighet til å abonnere på økologisk frukt og grønt.
 • Styrke opplæring i demokrati og samfunnsfag for å utdanne kompetente borgere.
 • Styrke helsesøstertjenesten
 • Øke kunnskapen om psykisk helse gjennom ulike prosjekter
 • Øke kompetansen hos helsesøstre og skolepersonell vedrørende kjønnsidentitet og ulik kjønnsproblematikk

UNGDOM

Vi vil:

 • Støtte spesielle tiltak som øker bibliotekbruken blant ungdom ved bedre tilgjengelighet og nytenkning rundt innholdet i et bibliotek.
 • Støtte etablering og drift av ungdomsklubber, ungdomsstyrte møtesteder og aktivitetstilbud for ungdom med fokus på integrering.
 • At ungdomsrådet bør ha medlemmer som ikke nødvendigvis er tilknyttet ungdomspartier.
 • Opprette en (digital) forslagskasse til ungdomsråd og bystyret, fra ungdom.
 • At kommunen skal ta imot lærlinger innen helsefag og andre relevante fag.
 • At alle bedrifter som utfører oppdrag for kommunen må være tilknyttet en lærlingordning.
 • Innføre stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg. Må sees i sammeheng med styrket samfunnsfag.