En levende by

12. juni 2016

Et levende sentrum er helt nødvendig for Arendals identitet som en bykommune. Sentrum har et enormt potensial, men dette krever økt satsing i årene som kommer.

Vi ønsker at sentrum primært er til for ferdsel uten bruk av bil. Dette vil påvirke både trivsel og miljø, og gjøre byen til et sted man har lyst til å oppholde seg. Færre biler vil frigjøre arealer som i dag brukes til parkeringsplasser. Vi trenger plass til byens “grønne lunger”, møteplasser og lekeplasser.

Minst utslipp må gi høyest prioritet i byplanlegging: Gang, sykkel, kollektiv, el-bil foran biler på fossil energi. Styrke handel i sentrumsområder fremfor nye bilbaserte kjøpesentre og gi plass til folk, handel og aktiviteter i gatene.

Vi vil jobbe for å styrke “distriktene” i Arendal. Sterke bydelssentre der man har tilgang til varer og tjenester vi bruker i hverdagen.

Vi vil:

 • Arbeide for å gjenåpne kanalen mellom Pollen og Kittelsbukt. Det gir oss renere vann i Pollen, praktisk klimatilpasning og en tiltalende og aktiv by for fremtiden med røtter i historien.
 • Stimulere til at torget er i bruk med aktiviteter og torghandel året rundt.
 • Si nei til søndagsåpne handlesentre.
 • Prioritere gående og syklende: Flere gater som er bilfrie eller med sterkt redusert hastighet for bil og kun høyst nødvendig parkering tillatt. På sikt et bilfritt sentrum.
 • At utbyggere må bidra til å ivareta og videreutvikle kommunens grøntstruktur når tomter bygges ut. Ved å bruke for eksempel blågrønn faktor-verktøyet utarbeidet av Framtidens byer, eller sette inn til fond for gang- og sykkelvei og andre nærmiljøtiltak
 • Prioritere sikker og egnet parkering for sykler- og el-sykler, samt ladestasjoner for el-sykler og utlånsordning for bysykler.
 • Sette av de sentrumsnære parkeringsplassene til ladbare biler (el-biler og ladbare hybrider). Vi vil gå inn for flere parkeringsplasser med lademuligheter og forbeholde disse for biler som benytter seg av lading.
 • Opprette flere grønne lunger, parker og lekeplasser ved å bl.a. å omgjøre parkeringsplasser, og forbedre eksisterende som trenger oppgradering, f.eks. parken utenfor Steenhuset.
 • Ta vare på og tilrettelegge sentrumsnære turområder og snarveier og legge til rette for urban dyrkning.
 • At kommunal beplantning må være med tanke på biodiversitet: Være humle- og bievennlig, og bruke lokale arter og nyttevekster.
 • Jobbe for å få en utlånssentral, utstyrsbibliotek, gratisbutikk eller lignenede i Arendal.
 • Ha søppelkasser for kildesortering i byen og søppelkasser med panteringer.
 • At boligbygging skal skje i tilknytning til grender og kollektivtraseer, og ikke berøre dyrket mark.
 • Utvikle gode bydelsentre (eksempel Saltrød). Vi må definere hva en bydel skal ha nært, slik at man i hverdagen ikke er tvunget til å reise langt. Dette kan være skoler, lege, nærbutikk, bibliotek, post, møteplasser, lekeplasser, all-aktivitetslokaler m.m.
 • Ta initiativ for å etablere kompetansesenter og møteplasser for grønn livsstil og fremtidsrettet samfunns- og næringsutvikling.
 • Jobbe for døgnåpne offentlig toaletter i byen og og tilgang til rent vann i byrommet.