Bærekraftig kommune

12. juni 2016

Det er et enormt potensial for utslipps-reduksjoner gjennom å fase ut fossil energi, og øke effektivitet og energisparing i nye og eksisterende bygg. Som byggherre kan og bør kommunene stille tydelige miljøkrav til entreprenører og leverandører. Dette vil kommunen også spare penger på, gjennom reduserte energiutgifter.

Vi vil gjøre det enkelt og positivt å ta de gode, miljøvennlige valgene i hverdagen.  

ORGANISASJONEN

Vi vil:

 • Ha miljø- og klimakonsekvenser inn i alt planarbeid. For alle større strukturtiltak i kommunen skal det lages miljøregnskap som skal være retningsgivende for forslag til vedtak.
 • At kommunen årlig rullerer og evaluerer mål og tiltak i klima- og energiplan for bærekraftig utvikling og sterk reduksjon av klimagassutslippene i kommunen. Kommunen skal utarbeide miljøstatus og klimaregnskap for kommunen og egen virksomhet.
 • Styrke klima- og miljøprioriteringer ved å etablere en overordnet miljø- og energilederstilling.
 • Utvide arbeidet med klimanøytral kommune: Satse på flere reelle og faktiske klimareduksjoner i kommunen, begrense bruken av klimakvoter og gå over til å bruke EU-kvoter for restutslipp.
 • Trekke kommunale fond ut av investeringer i fossil energi og uetisk handel.
 • Vektlegge klima- og miljøhensyn ved offentlige innkjøp. At gjenbruk, vedlikehold og kvalitetskriterier legges til grunn for offentlige innkjøp. Ha en etisk og rettferdig innkjøpsordning for produkter som må komme langveisfra.
 • At kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse oppdateres og at nødvendige klimatilpasningstiltak settes i verk for å møte utfordringene ved et menneskeskapt varmere og våtere klima.
 • Foreslå grønne tak og forsøk med grønne fasader på kommunale bygg.
 • At rehabilitering av kommunale bygg planlegges for nullutslippsstandard. Nybygg bør normalt ha plusshusstandard, det vil si at byggene produserer mer energi enn de bruker f.eks. ved bruk av solcelletak. Det må legges stor vekt på miljø i både oppføring og avfallshåndtering. Beregningene for prosjektene skal omfatte hele livssyklusen.
 • At alle kommunale enheter og virksomheter blir miljøsertifisert, inkludert kommunale selskap.
 • Sette krav om fornybaroppvarming til bygg man leier og prioritere utfasing av oljefyring.
 • At kommunale virksomheter må ha tilgjengelige ladestasjoner for el-bil.
 • Redusere bruken av målstyring i offentlig sektor, og fremme viktigheten av medmenneskelighet og livskvalitet i kommunens tjenester.
 • Være positive til omstillingstiltak for å bedre kommuneøkonomien, og vil innføre metoder der kvalitet, kontinuerlig forbedring og bruker- og ansattemedvirkning er styrende (f.eks. “Kommune Lean”).
 • Gå inn for flere heltidsstillinger i kommunen.
 • Ha gode ordninger som belønner gange, sykling, kollektiv og samkjøring for kommunalt ansatte.
 • Innføre en vegatarmandag i kommunale kantiner, der veganske/vegetariske måltid subsidieres på bekostning av kjøttalternativer. Det skal alltid være fullverdige vegetariske tilbud tilgjengelig.
 • Ha fokus på å unngå matkasting, for eksempel prioritere innkjøp av “snål” frukt og grønt.
 • Bruke fri programvare der det er mulig, og bruk av nettmøter på bekostning av reiser.

INNBYGGERE

Vi vil:

 • At kommunen må legge til rette for enkel tilgang til informasjon og tjenester. Arendal kommune må utvikle en digital strategiplan.
 • At det i alle nye boligfelt skal settes av tilstrekkelig areal til lekeplasser, fellesareal og nærhet til turmuligheter – heller enn å ha minstekrav til antall parkeringsplasser.
 • At boligfelt skal tilpasses topografien i området og best mulig unngå utflating av kupert terreng.
 • Sette krav om miljøvennlig husbygging og “nullhus” ved tildeling av byggeløyver og nye utbyggingsområder.
 • Legge til rette for at overskuddsenergi kan leveres tilbake til strømnettet.
 • Søke å opprette en kommunal energirådgivningstjeneste, og informere aktivt om mulighetene som finnes hos Enova og andre miljøtiltak som kan gjøres i husholdningene.
 • Opprettholde eiendomsskatten.