Aktiv kultur

12. juni 2016

Kultur betyr å dyrke eller skape. Det handler om menneskelig aktivitet i samfunnet, det handler om livskvalitet. Mangfold, frivillighet, tilgjengelighet og uavhengighet er viktige bein kulturen må stå på.

Vi vil:

 • Støtte festivaler og arrangementer gjennom hele året og sette miljøkrav som gjenbruksløsninger, økologisk matservering og kollektive transportløsninger
 • Støtte tiltak som gjør kunst, musikk, dans, drama og andre uttrykksformer tilgjengelig både for opplevelse og aktiv deltakelse i gode og tilpassede lokaler og ute i gatene.
 • Bruke musikktimer aktivt, f.eks. i samarbeid med korps, kulturskole og bandverksted.
 • Støtte et godt og variert kulturskoletilbud.
 • Styrke og utvikle det internasjonale kultursamarbeidet.. Kulturutveksling som Artists in Residence
 • Ikke bare bruke kulturhus til framvisning, men som øvings- og produksjonshus.
 • Støtte opp om og videreutvikle frivillighetssentralene i kommunen.
 • At foreninger og annet frivillig arbeid så langt det lar seg gjøre skal tilbys gratis lokaler, for eksempel gjennom lån av klasserom eller andre passende lokaler.
 • Ivareta kulturelt mangfold ved aktive tiltak for innvandrere.
 • Prioritere barne- og ungdomsidrett, og breddeidrett.
 • Stimulere til ikke-organisert idretts- og kulturvirksomhet som parkour o.l.
 • Legge til rette for lek, spill og aktiviteter for både barn og voksne i parker og torg.